รายการอ้างอิงในการจำแนกประเภทพิกัดศุลการสำหรับวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

กรมศุลกากร รับนโยบายขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขยายเวลาระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร

ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification AWSC)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ฉบับใหม่