กรมศุลกากร รับนโยบายขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

กรมศุลกากร รับนโยบายขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่มา : กรมศุลกากร