มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 3)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 122/.2564 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 3)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 122/.2564 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 3) มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

  • ข้อ 4 ให้ขยายเวลาการอนุญาตตัวแทนออกของหรือ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุการอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยให้หมดอายุการอนุญาตในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ไม่ต้องยื่นคําขอต่ออายุการอนุญาต
  • ข้อ 5 คําขออนุญาตหรือคําขอต่ออายุการอนุญาตตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ที่ยื่นภายหลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ จะมีอายุการอนุญาตถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  • ข้อ 7 ตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่หมดอายุการอนุญาตตามประกาศนี้ สามารถยื่นคําขอต่ออายุการอนุญาตได้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
  • ข้อ 8 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปที่มา : กรมศุลกากร


# ตัวแทนออกของ # ไวรัสโคโรนา 2019
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 10-08-2021