มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 72/.2564 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 72/.2564 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 2)

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ขยายเวลาการอนุญาตตัวแทนออกของ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุการอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 โดยให้หมดอายุการอนุญาตในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ไม่ต้องยื่นคำขอต่ออายุการอนุญาต

ตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุการอนุญาตตามประกาศนี้ สามารถยื่นคำขอต่ออายุการอนุญาตได้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร


# ตัวแทนออกของ # Customs Broker # ไวรัสโคโรนา 2019
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 18-05-2021