หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 103/.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการขอทุเลาการเสียอากร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

  • “ผู้อุทธรณ์” หมายความว่า ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งเป็น ผู้ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากร เรียกเก็บอากรจากพนักงานศุลกากร และได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากรแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร.
  • “ผู้ฟ้องคดี” หมายความว่า ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งยื่นฟ้องคดีต่อศาล เพื่อโต้แย้งผลการพิจารณา อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560.
  • “ผู้ขอทุเลา” หมายความว่า ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดีซึ่งยื่นคําขอทุเลาการเสียอากรในระหว่างรอผล การพิจารณาอุทธรณ์ หรือคําพิพากษาของศาล

ข้อ 2

การยื่นคําขอทุเลาการเสียอากรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นอกจากการดําเนินการตามประกาศกรมศุลกากรที่ 189/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และการขอทุเลาการเสียอากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แล้ว ให้สามารถ ดําเนินการเพิ่มเติมได้ตามที่กําหนดในประกาศนี้

ข้อ 3

การยื่นคําขอทุเลาการเสียอากรตามประกาศนี้ ให้ดําเนินการดังนี้

  1. ผู้อุทธรณ์ ให้ยื่นคําขอทุเลาการเสียอากรต่อหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากรตาม แบบแนบท้ายประกาศนี้
  2. ผู้ฟ้องคดี ให้ยื่นคําขอทุเลาการเสียอากรต่อกองกฎหมายตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 4

นอกจากหลักประกันตามข้อ 4 แห่งประกาศกรมศุลกากรที่ 184/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และการขอทุเลาการเสียอากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้ผู้ขอทุเลายื่นคําขอทุเลาการเสียอากรพร้อมหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  1. หนังสือประกันตนเองของนิติบุคคล ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
  2. หนังสือค้ําประกันของธนาคารฉบับเดิม สําหรับใบขนสินค้าที่ได้วางประกันด้วยหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารในชั้นผ่านพิธีการศุลกากรไว้แล้ว พร้อมคํารับรองจากธนาคารให้ใช้หลักประกันฉบับเดิม ในการขอทุเลาการเสียอากร ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 5

มิให้นํากําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอทุเลาการเสียอากรตามความในข้อ 8.3 แห่งประกาศ กรมศุลกากรที่ 184/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และการขอทุเลา การเสียอากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับกับการยื่นขอทุเลาการเสียอากรที่ได้ดําเนินการตามข้อ 2 แห่งประกาศนี้แล้ว

ประกาศกรมศุลกากรที่ 103/.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่มา : กรมศุลกากร