การขยายระยะเวลาการส่งออกของที่ขอคืนอากรและระยะเวลาการขอคืนอากรตามมาตรา 29

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 74./2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการส่งออกของที่ขอคืนอากรและระยะเวลาการขอคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 74./2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการส่งออกของที่ขอคืนอากรและระยะเวลาการขอคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อให้การคืนอากรภายใต้มาตรการคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ผู้นําของเข้า ไม่สามารถดําเนินการส่งออกและขอคืนอากรภายใน ระยะเวลาที่กําหนด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีที่ไม่สามารถส่งของที่ได้จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการ ด้วยวิธีอื่นใด ออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันนําวัตถุดิบเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ขยายระยะเวลาการส่งออกอีกหกเดือน นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว สําหรับการนําเข้า วัตถุดิบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ข้อ 2 กรณีที่ไม่สามารถขอคืนอากร ภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของออกไป นอกราชอาณาจักร ให้ขยายระยะเวลาการขอคืนอากรอีกหกเดือน นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว สําหรับของส่งออกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่นําเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อ 3 กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ให้ขอผ่อนผันตามประกาศ กรมศุลกากรว่าด้วยการคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ที่มา : กรมศุลกากร