หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

ประกาศกรมศุลกากรที่ 109/.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

ประกาศกรมศุลกากรที่ 109/.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

มีการเพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) = CV4

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2524 กําหนดให้ยกเว้นอากรสําหรับของไม่ว่าจะ จัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นําเข้ามา เพื่อผลิตเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.40.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์ นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.40.90 การยกเว้นอากรและการกําหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรจะต้องนําไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ตามประเภทย่อย 6307.40.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.40.40 ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่นําของเข้า หากปรากฏในภายหลังว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากรไม่สามารถหรือมิได้นําไปใช้ผลิต ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นําของเข้า ผู้นําของเข้าจะต้องชําระอากรตามปกติ หรือส่งของนั้นออกไป นอกราชอาณาจักร หากมีเหตุจําเป็นต้องขยายระยะเวลา ให้ขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกําหนดดังกล่าว อธิบดีกรมศุลกากรอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ไม่เกินหกเดือน

(ข) ผู้ขอใช้สิทธิต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากร.

ข้อ 2 การพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

2.1 การนําของเข้าตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

(ก) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอยกเว้นอากรศุลกากร ให้ผู้นําของเข้ายื่นคําร้องขอยกเว้นอากรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้.
 1. กรณีผู้นําของเข้าเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.40.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากาก ชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.40.40 ให้ใช้เอกสารหลักฐานเฉพาะในการนําเข้าครั้งแรก ดังนี้.

  • แสดงหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้ง การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง. 2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือหนังสือ รับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือใบแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/2) หรือหนังสือ รับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับต่ออายุ) (กนอ.03/6) ของผู้นําของเข้า.
  • ยื่นเอกสารแสดงกําลังการผลิตเต็มที่ของโรงงานต่อปี.
  • ยื่นเอกสารแสดงการรับรองตนเองของผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิต หน้ากากตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ว่าของที่นําเข้ามาจะนําไปผลิตเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ตามประเภทย่อย 6307.40.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากากชนิด ที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.40.40 เท่านั้น
 2. กรณีผู้นําของเข้ามิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 1 ให้ใช้เอกสารหลักฐานในการนําเข้าทุกครั้ง ดังนี้.

  • ยื่นเอกสารแสดงรายชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิต หน้ากาก ที่เป็นลูกค้าในการซื้อของที่ขอยกเว้นอากรศุลกากร.
  • ยื่นเอกสารแสดงการรับรองตนเองของผู้นําของเข้าตามแบบแนบท้าย ประกาศนี้ ว่าของที่นําเข้ามาจะนําไปผลิตเป็นหน้ากาก ชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดและหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.40.40 เท่านั้น
  • แสดงหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้ง การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง. 2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือหนังสือ รับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือใบแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/2) หรือหนังสือ รับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับต่ออายุ) (กนอ.03/6) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตหน้ากาก
  • แสดงเอกสารสัญญาซื้อขายหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าผู้นําของเข้า นําเข้ามาเพื่อส่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตหน้ากาก

ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด โดยบันทึกในช่องสิทธิพิเศษของแต่ละรายการระบุเป็น “CV4”

(ข) ผู้ขอใช้สิทธิในการขออนุมัติยกเว้นอากรศุลกากร.

สําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากากให้นําพิธีการทั่วไปเกี่ยวกับการขออนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร มาใช้บังคับกับการยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก.

 1. ให้ผู้นําของเข้ายื่นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบตามที่กําหนดไว้ เพื่อขอใช้สิทธิต่อสํานักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ณ ท่า ที่ หรือสนามบิน ที่นําของเข้าเพื่อประกอบ การพิจารณาอนุมัติให้ได้สิทธิยกเว้นอากรศุลกากร กรณีผู้ขอใช้สิทธิยื่นคําร้อง หรือเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้สิทธิ ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง และให้ผู้นําของเข้า ยื่นหนังสือหรือเอกสารเพิ่มเติม ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

 2. กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งเลขที่อนุมัติหลักการ (Permit Number) ให้ผู้ขอใช้สิทธิทราบพร้อมแนบสําเนาเอกสารการอนุมัติหลักการ ซึ่งพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลการลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 ภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับคําร้องพร้อมเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน หากไม่อนุมัติหลักการ กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติให้ทราบ

 3. กรณีผู้ได้รับอนุมัติหลักการยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก การได้รับอนุมัติหลักการเดิม ให้ยื่นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบตามที่กําหนดไว้ในเรื่องนั้น เพื่อประกอบ การพิจารณาให้ครบถ้วน กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชนิดสินค้าที่นําเข้า ให้ยื่นคําร้องล่วงหน้าก่อนการนําเข้า ที่สํานักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ณ ท่า ที่ หรือสนามบินแห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ หากยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องดําเนินการตาม (ง) ไปก่อน กรณียื่นคําร้องหรือเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กรมศุลกากร จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับอนุมัติหลักการทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง และให้ผู้ได้รับอนุมัติหลักการยื่นหนังสือ หรือเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง.

 4. กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแก้ไขเพิ่มเติมหลักการ ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ให้แก่ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องและเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยการขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว จะออกเลขที่อนุมัติหลักการใหม่พร้อมแนบสําเนาเอกสารการอนุมัติหลักการ ซึ่งพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามมาตรา 12 หากเป็นการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติม การคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลอนุมัติ วันเริ่มต้นการได้รับสิทธิและวันหมดอายุการใช้สิทธิ จะใช้เลขที่อนุมัติหลักการเดิม โดยมีการแก้ไขข้อมูล วันเริ่มต้นการได้รับสิทธิและวันหมดอายุให้ถูกต้องเท่านั้น.

(ค) ให้ผู้นําของเข้าบันทึกข้อมูล (Import Declaration Detail (Permit) ดังนี้.
 1. ระบุเลขที่อนุมัติหลักการยกเว้นอากรในช่องเลขที่ใบอนุญาต/หนังสือ รับรอง (Permit No.)
 2. ระบุวันที่ได้รับอนุมัติหลักการ ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง (Issue Date)
 3. ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมศุลกากร (0994000163011) ในช่องเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง (Permit Issue Authority).
(ง) การขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ยกเว้นอากร ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการ ดังนี้.
 1. ให้ชําระอากรในอัตราปกติ โดยในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษให้ระบุเป็น “000” หรือ “999” แล้วแต่กรณี
 2. ระบุการใช้สิทธิ โดยบันทึกข้อมูลในส่วนรายการของใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration Detail (Detail) ในช่อง Argumentative Reason Code เป็น “P12” (หมายถึง การยืน ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ) และในช่อง Argumentative Privilege Code ที่ขอใช้สิทธิ เป็น “CV4”.
 3. ให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบพิกัดและ/หรือราคา ในขณะส่งข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 4. ต้องยื่นคําร้องในการขอคืนเงินอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดที่มา : กรมศุลกากร