การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับของที่ใช้สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบริจาค

ประกาศกรมศุลกากรที่ 123/.2564 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับของที่นําเข้ามาใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบริจาค

ประกาศกรมศุลกากรที่ 123/.2564 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับของที่นําเข้ามาใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบริจาค มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ให้ผู้นําของเข้าที่จะขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนําเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบริจาค ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 33) เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับ การนําเข้าและบริจาคสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 720) พ.ศ. 2564 จัดทําและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพิ่มเติมจากการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทาง อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรับการนําเข้า (e-Import) โดยระบุค่า ในแต่ละรายการดังนี้

  1. ในช่องหมายเหตุ (Remark) ให้ระบุเป็น “บริจาค COVID-19”
  2. ในช่องอัตราลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร (Exemption Rate) ของประเภทค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รหัส 0500) ให้ระบุเป็น 100
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปที่มา : กรมศุลกากร