การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/.2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/.2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ที่มา : กรมศุลกากร