การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/.2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/.2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศนี้ใช้สำหรับกรณีการแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ที่ออกตามความตกลงระหว่างประเทศดังต่อไปนี้

 1. อาเซียน-จีน (Form E)
 2. ไทย-จีน (Form E)
 3. ไทย-สิงคโปร์ (Form E)
 4. อาเซียน (Form D)
 5. อาเซียน-เกาหลี (Form AK)
 6. อาเซียน-ญี่ปุ่น (Form AJ)
 7. ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
 8. อาเซียน-อินเดีย (Form AI)
 9. ไทย-อินเดีย
 10. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Form AANZ)
 11. อาเซียน-ฮ่องกง (Form AHK)
 12. ไทย-ชิลี (Form TC)
 13. ไทย-เปรู

ในการจัดทำใบขนสินค้าให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 1. ระบุข้อความในช่อง Remark ว่า ขอใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไปพลางก่อนและจะแสดงต้น ฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในภายหลัง
 2. เลือกขอพบเจ้าหน้าที่ (ในช่อง Assessment Request Code มีปัญหาพิกัด ราคา พบพนักงานศุลกากร ที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า)

ที่มา : กรมศุลกากร


# ไวรัสโคโรนา 2019 # หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 23-03-2021