ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ฉบับใหม่

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ฉบับใหม่ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ฉบับใหม่ (20 กันยายน 2563)

ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification: AWSC)

ที่มา : กรมศุลกากร