ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification AWSC)

ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification AWSC)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification : AWSC) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

  • ผู้ส่งออก รายเดิม และ รายใหม่ ทุกรายต้องขึ้นบัญชีทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
  • ผู้ส่งออกสามารถขึ้นทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ (Certified Exporter) แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโดย ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ไม่ต้องพิมพ์เอกสารและนำมายื่นที่กรมฯ แต่อย่างใด
  • ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่ ไม่ใช้ Digital Signature ให้พิมพ์เอกสารคำขอ แล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่กรมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 E-mail : importad@moc

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ