การนำเข้าสินค้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 และขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 (แทนการใช้ EXEMPT100)

ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติสำหรับ การนำเข้าสินค้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

  • แจ้งยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 และขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 (แทนการใช้ EXEMPT100) สำหรับกรณีผู้ประกอบการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้าประเทศ

  • เพิ่มการใช้รหัส EXEMPT5 สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า ในกรณี การนำเข้าที่ไม่เกินจำนวนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
</div>

การนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้าประเทศ


การนำเข้าที่ไม่เกินจำนวนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

บัญชีแนบท้าย

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)