ตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

ส่วนพัฒนาระบบนำเข้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การปรับปรุงการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก ให้สอดคล้องกับประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ในส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 7 ความว่า “ตัวแทนออกของนิติบุคคลและตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา อาจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรองก็ได้ กรณีไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อฉบับ”

ทั้งนี้ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะเริ่มตรวจสอบกรณีดังกล่าว และหากพบความไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งกลับข้อผิดพลาด “ตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อฉบับ” ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (กำหนดการเดิมคือ วันที่ 15 ธันวาคม 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

  • ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
  • ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ที่มา : กรมศุลกากร