ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลิตผลพืช

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลิตผลพืช

ติดต่อ/สอบถาม : ด่านตรวจพืชทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร