หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 (ของนําเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยของสถานศึกษา)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 13/.2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) (ของนําเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยของสถานศึกษา)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) (ของนําเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยของสถานศึกษา) อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 76/1 ในส่วนที่ 3 การยกเว้นอากรสำหรับของในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ของประกาศกรมศุลกากร ที่ 246/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

“ข้อ 76/1 ของไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้การรับรองว่านําเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา ของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการยกเว้นอากร ของที่จะได้รับการยกเว้นอากรจะต้องเป็นของที่นําไปใช้เพื่อการศึกษาและการวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และต้องเป็นของที่ไม่มี การผลิตภายในประเทศ เว้นแต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และเอกสาร
(ข) ศิลปวัตถุและสิ่งที่นักสะสมรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือวัฒนธรรม
(ค) โสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม
(ง) วัสดุและเครื่องมือหรือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์
(จ) สิ่งของสำหรับคนพิการ
(ฉ) เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เสริมทักษะ
(ช) อุปกรณ์การศึกษาด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • ผู้นําของเข้าจะต้องยื่นคําร้องขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิ จารณาก่อนว่า เป็นของที่นําไปใช้เพื่อการศึกษาและการวิจัย
  • ให้ผู้นําของเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในช่องสิทธิพิเศษของแต่ละรายการ ระบุเป็น “380”
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปที่มา : กรมศุลกากร