การนําเข้าอินทผลัม

การนําเข้าอินทผลัม

[บทความวิชาการ] การนําเข้าอินทผลัม

รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix dactylifera
ชื่อวงศ์ : Palmae (Arecaceae)
ชื่อสามัญ : Date Palm
การกระจายพันธุ์ : ตะวันออกกลาง, อเมริกาใต้เขตร้อน
ประโยชน์ : ไม้ประดับ บางชนิดผลรับประทานได้

ปัจจุบัน “อินทผลัมสด” ยังไม่สามารถนําเข้า ในราชอาณาจักรได้ ตาม พรบ.กักพืช พ.ศ.2507 เนื่องจากเป็นการป้องกันศัตรูพืชที่อาจส่งผลอันตรายต่อระบบนิเวศน์ ดังนั้น จึงสามารถนําเข้าได้เพียง “อินทผลัมแห้ง” โดยผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนรายละเอียดตามเอกสารแนบ.

กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิตหรือศัตรูพืชที่มีชีวิตจะมีมาตรการ เช่น รมยา ส่งกลับ หรือทำลาย โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้นําเข้าต้องรับผิดชอบ

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การนําเข้าอินทผลัมแห้ง
จัดทำข้อมูลโดย : นายวีรชัย ศาสตราศรัย ผู้อํานวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่มาบทความ : กรมศุลกากร