อัพเดทการใช้ตารางกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) “AJCEP” & “ATIGA”

อัพเดทการใช้ตารางกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) “AJCEP” & “ATIGA”

ที่มา : กรมศุลกากร