หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3)(ATIGA)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3) (ATIGA)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3) (ATIGA)

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร ศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งให้ยกเว้นอากรและ ลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความบางส่วนของประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมีรายละเอียดดังนี้

(2) พิกัดศุลกากรที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
(2.1) การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ให้พิจารณาตาม ประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 (AHTN 2022) และ
(2.2) ให้ตรวจสอบการได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน”
“(2.2) การระบุพิกัดศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ต้องเป็น พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 (AHTN 2022) ในระดับ 4 หลัก หรือพิกัดศุลกากร ระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022) ในระดับ 5 หลัก และมีรายละเอียดของของ ปริมาณและน้ำหนักของ ของ เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ จำนวนและชนิดของหีบห่อให้เป็นไปตามของที่ส่งออก”
“(2.3) การระบุพิกัดศุลกากรในคํารับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Origin Declaration) ต้องเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 (AHTN 2022) ในระดับ 4 หลัก หรือพิกัดศุลกากร ระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022) ในระดับ 5 หลัก”

ให้ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 229/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มี ถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้เอกสารแนบท้ายประกาศนี้แทน มีรายละเอียดดังนี้

  • เอกสารแนบ 4 ภาคผนวก 3 กฎเฉพาะรายสินค้า
  • เอกสารแนบ 5 ภาคผนวก 4 สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามพิกัดศุลกากร ฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)
  • เอกสารแนบ 5 ภาคผนวก 4 สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามพิกัดศุลกากร ฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2017
  • ภาคผนวก 1 ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี (HS 2017) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร