แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 [ATIGA]

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 84/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 152/.2563

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 84./2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 152/.2563 (หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน)

ที่มา : กรมศุลกากร