พิธีการการศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

ประกาศกรมศุลกากรที่ 152/.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

ประกาศกรมศุลกากรที่ 152/.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร