เอกสารประกอบการสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน"

เอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)

ตามที่กรมศุลกากรได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ขณะนี้กรมศุลกากรได้เผยแพร่เอกสารประกอบการสัมมนาดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เตรียมความพร้อมก่อนจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศ

ที่มาบทความ : กรมศุลกากร