ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี จากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 และกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 และรับทราบภาพรวม วันหยุดราชการประจำปี 2567 จำนวน 20 วัน

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีประจำปี 2566 จาก วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็น วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566และกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2567 จำนวน 20 วัน จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรมศุลกากรจะปิดที่ทำการ ดังนี้

ลำดับ วันที่ รายละเอียด
1. วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปีประจำปี 2566
2. วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
3. วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
5. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
6. วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
7. วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
8. วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
9. วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 จากเดิมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ที่มา : กรมศุลกากร