การให้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs trader Portal

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs trader Portal

การให้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs trader Portal

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 เมษายน 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
โทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ที่มา : กรมศุลกากร