แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับกรมศุลกากรโดยสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration)

  2. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal

    • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากรไว้แล้วจะสามารถใช้ระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นไป)
    • นิติบุคคลที่มีกรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร
  3. ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน สถานะการลงทะเบียน และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ โดยสมัครใช้งาน ระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

  1. ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
  2. ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2565 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2)

แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 เมษายน 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร โทรศัพท์ : 1164 อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ที่มา : กรมศุลกากร