หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้ตราประทับและลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESS)

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้ตราประทับและลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESS)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2564

ที่มา : กรมศุลกากร