ตราประทับของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E)

ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ที่ 4/2566 เรื่อง ตราประทับของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดย China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) และการทำเครื่องหมายในช่อง “ISSUED RETROACTIVELY” สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ที่ 4/2566 เรื่อง ตราประทับของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดย China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) และการทำเครื่องหมายในช่อง “ISSUED RETROACTIVELY” สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

เนื่องจากประเทศจีนได้มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการอาเซียนแจ้งเปลี่ยนแปลงตราประทับของ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดย China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) และการทำเครื่องหมายในช่อง “ISSUED RETROACTIVELY” สำหรับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีดังกล่าวดังนี้

  1. ตัวอย่างตราประทับของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยหน่วยงาน China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ของประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มีรูปแบบตามเอกสารแนบท้ายประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ฉบับนี้
  2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกเกิน 3 วันนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า โดยให้เริ่มนับวันรับบรรทุกเป็นวันแรก ซึ่งออกโดยประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ต้องทำเครื่องหมาย ในช่อง “ISSUED RETROACTIVELY” ในช่องที่ 13

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่มา : กรมศุลกากร