รายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 155/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/.2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 155/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/.2562 (หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง) มีการแก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

ที่มา : กรมศุลกากร