รายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 27/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/.2562 [อาเซียน-ฮ่องกง]

ประกาศกรมศุลกากรที่ 27/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/.2562 เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

ที่มา : กรมศุลกากร