การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ระบบได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมฐานข้อมูลพิกัดอัตราอากรขาเข้า สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ตามประกาศดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว

Download

ที่มา : กรมศุลกากร