ATIGA

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3) (ATIGA)

อัพเดทการใช้ตารางกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) “AJCEP” & “ATIGA”

บทความวิชาการ - การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร (ASEAN Wide Self-Certification - AWSC)

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้า”

กรมศุลกากรจะเริ่มใช้บังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่ และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D)

ใช้ e-Form D อย่างไรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรศุลกากรภายใต้ ATIGA

ข้อแนะนำการใช้ e - Form D จากเมียนมา

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 2)