ATIGA

หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)