ประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 125/.2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Read More

ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานอาหารและยา
Read More

ประกาศกรมศุลกากรที่ 113/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Read More

ประกาศกรมศุลกากรที่ 109/.2563 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของที่นำเข้ามาใช้รักษา วินิจฉัย หรือ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบริจาค
Read More

ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ประเภทพิกัด 63.07 พิกัด 63079090 รหัสสถิติ 002 หน้ากากทางการแพทย์ นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด มีผลบังค้บตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้น
Read More

ประกาศกรมศุลกากรที่ 107/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/.2562 [เขตการค้าเสรีอาเซียน-ฺฮ่องกง]
Read More

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
Read More

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 144/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
Read More

ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 14 ภาค 4 (ของที่เป็นตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า)
Read More