การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/.2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/.2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับสินค้า**เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน** มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับเต็ม

ที่มา : กรมศุลกากร