การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 125/.2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 125/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

  • ประเภท 8414 : เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรือ อัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือ เครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

  • ประเภท 8415 : เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุม ความชื้นต่างหากได้

ที่มา : กรมศุลกากร