การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 127/.2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 127/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร