การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 194/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 194/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มการเชื่อมโยงพิกัด 95045010 และ 95045090 : คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม นอกจากของ ตามประเภทย่อย 9504.30 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร