การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก

ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/.2563 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก

ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2563 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก.

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ประเภทของเร่งด่วนขาเข้าทางบก

ประเภทของเร่งด่วนขาออกทางบก

ที่มา : กรมศุลกากร