สืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิต

สืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามชนิดสินค้า

ชนิดสินค้า ชื่อสินค้า
ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม
ตอนที่ 3 สินค้าเครื่องไฟฟ้า
ตอนที่ 4 สินค้าแบตเตอรี่
ตอนที่ 5 สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
ตอนที่ 6 สินค้ารถยนต์
ตอนที่ 7 สินค้ารถจักรยานยนต์
ตอนที่ 8 สินค้าเรือ
ตอนที่ 9 สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
ตอนที่ 10 สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้น
ตอนที่ 11 สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต
ตอนที่ 12 สินค้าทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
ตอนที่ 13 สินค้าสุรา
ตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ
ตอนที่ 15 สินค้าไพ่
ตอนที่ 16 สินค้าอื่่น ๆ
ALL ค้นหาทั้งหมด