การจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบํารุงกองทุน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบํารุงกองทุน ไว้ชัดเจน ดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มในอัตราที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเพื่อนํารายได้จากการจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าสุราและยาสูบ นําส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในระเบียบ ประกอบด้วย

  • เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2% ของภาษีสุราและยาสูบ
  • เงินบํารุง กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2% ของภาษีสุราและยาสูบ
  • เงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5 % ของภาษีสุราและยาสูบ แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
  • เงินบํารุงกองทุนผู้สูงอายุ 2% ของภาษีสุราและยาสูบ แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ทําให้ผู้ที่บริโภคสุราและ ยาสูบต้องจ่ายเงินบํารุงกองทุน หรือ “Earmarked Tax” เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.5% ของภาษีสุรา และยาสูบ ซึ่งพอสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดสรรเงินนําส่งกองทุน ดังนี้

การจัดสรรเงินบํารุงกองทุน/องค์การที่จัดเก็บจากภาษีสุราและยาสูบ

สสส. กกท. Thai PBS กองทุนผู้สูงอายุ
อัตราภาษี สุรา/ยาสูบ (ร้อยละ) 2 2 1.5 (ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท) 2 (ไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท)

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีเงินบํารุงกองทุน/องค์การ หรือส่งเงินบํารุงกองทุน/องค์การไม่ครบตามจํานวน หรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่ได้ชําระ หรือจํานวนเงินที่ส่งขาดไป หรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กําหนด แล้วแต่กรณีโดยให้ชําระใหครบตามจำนวน