ตัวอย่างการคำนวณภาษีสินค้าสรรพสามิต


การคำนวณภาษีสินค้าสรรพสามิต ในกรณีสินค้าทั่วไป (ยกเว้นสินค้าในหมวด สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม) เมื่อกำหนดพิกัดสรรพสามิตและบันทึกข้อมูลตามปกติ โปรแกรมจะคำนวณภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยให้โดยอัตโนมัติ

กรณีเป็นสินค้าในหมวด สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม เมื่อผู้ใช้งานกำหนดพิกัดสรรพสามิตถูกต้อง ต้องเข้าไปบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ตามรายละเอียดของแต่ละหมวดสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

สุรา

enter image description here

enter image description here

enter image description here

ยาสูบ

enter image description here

enter image description here enter image description here enter image description here

เครื่องดื่ม

enter image description here

enter image description here

เครื่องดื่มชนิดผง เกล็ด

 1. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่มชนิดผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้น ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 คือ
  =16.90(1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 2. ในช่อง ปริมาณตามข้อแนะนำ ให้ใส่ข้อมูล ปริมาตรหรือน้ำหนักของผงหรือเกล็ดเครื่องดื่มที่ใช้ในการชงแต่ละครั้งตามข้อแนะนำ ที่ระบุไว้ข้างภาชนะบรรจุภัณฑ์
 3. ในกรณีที่เครื่องดื่มผงหรือเกล็ดบรรจุอยู่ในซองแบบชงเครื่องดื่มหนึ่งแก้วต่อหนึ่งซอง น้ำหนัก (ปริมาณ) ผงหรือเกล็ดตามข้อแนะนำ เท่ากับ น้ำหนักสุทธิ เช่น 1 ซอง (17.5 กรัม)
 4. ในช่อง ปริมาตรหลังผสม ให้ใส่ข้อมูล ปริมาตรของน้ำหรือของเหลวที่ใช้ผสมกับเครื่องดื่มผงหรือเกล็ดตามคำแนะนำหรือวิธีการชง ที่ระบุไว้ที่ข้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น 130 มล./แก้ว
 5. ในช่อง “น้ำหนัก/ภาชนะ(กรัม)” ให้ใส่ข้อมูล “น้ำหนัก (ปริมาณ) ของผงหรือเกล็ดเครื่องดื่มสุทธิต่อภาชนะ” ที่ระบุไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์
 6. ในช่อง จำนวนภาชนะ ให้ใส่ข้อมูล จำนวนภาชนะทั้งหมด
 7. หากข้างขวดหรือที่ฉลากไม่ได้แจ้งข้อมูลใด ๆ ก็ตามข้างต้น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้แจ้งสำแดงข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณภาษีสรรพสามิต
 8. ภาษีสรรพสามิตต่อภาชนะบรรจุดังกล่าวที่ตารางคำนวณออกมาได้นั้น เป็นภาษีสรรพสามิตแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังไม่ได้รวมภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหนังสือสำนักแผนภาษี ด่วนที่สุดที่ กค 0619/1288 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

enter image description here

enter image description here

เครื่องดื่มเข้มข้น

 1. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่มชนิดผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้น ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 คือ
  16.90(1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 2. ในช่อง ปริมาณตามข้อแนะนำ ให้ใส่ข้อมูล ปริมาตรหรือน้ำหนักของผงหรือเกล็ดเครื่องดื่มที่ใช้ในการชงแต่ละครั้งตามข้อแนะนำ ที่ระบุไว้ข้างภาชนะบรรจุภัณฑ์
 3. ในกรณีที่เครื่องดื่มผงหรือเกล็ดบรรจุอยู่ในซองแบบชงเครื่องดื่มหนึ่งแก้วต่อหนึ่งซอง น้ำหนัก (ปริมาณ) ผงหรือเกล็ดตามข้อแนะนำ เท่ากับ น้ำหนักสุทธิ เช่น 1 ซอง (17.5 กรัม)
 4. ในช่อง ปริมาตรหลังผสม ให้ใส่ข้อมูล ปริมาตรของน้ำหรือของเหลวที่ใช้ผสมกับเครื่องดื่มผงหรือเกล็ดตามคำแนะนำหรือวิธีการชง ที่ระบุไว้ที่ข้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น 130 มล./แก้ว
 5. ในช่อง น้ำหนัก/ภาชนะ(กรัม) ให้ใส่ข้อมูล น้ำหนัก (ปริมาณ) ของผงหรือเกล็ดเครื่องดื่มสุทธิต่อภาชนะ ที่ระบุไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์
 6. ในช่อง จำนวนภาชนะ ให้ใส่ข้อมูล จำนวนภาชนะทั้งหมด
 7. หากข้างขวดหรือที่ฉลากไม่ได้แจ้งข้อมูลใด ๆ ก็ตามข้างต้น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้แจ้งสำแดงข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณภาษีสรรพสามิต
 8. ภาษีสรรพสามิตต่อภาชนะบรรจุดังกล่าวที่ตารางคำนวณออกมาได้นั้น เป็นภาษีสรรพสามิตแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังไม่ได้รวมภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหนังสือสำนักแผนภาษี ด่วนที่สุดที่ กค 0619/1288 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

enter image description here enter image description here enter image description here


รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่

การคำนวณภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า (โคมระย้า) แก้วและเครื่องแก้ว พรมและสื่งทอปูพื้นอื่น ๆ

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

การคำนวณภาษีสินค้าที่จัดเก็บภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียว ได้แก่ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกพิกัด และไพ่

enter image description here

enter image description here

enter image description here