การบันทึกข้อมูลในใบขนสินค้า

แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

  1. ให้ระบุราคาขายปลีกแนะนำตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมสรรพสามิตที่ช่อง Deducted Amount
  2. กรณีสินค้าที่มีอัตราภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน (น้ำมันหล่อลื่นอัตราภาษี 5 บาทต่อลิตร) ให้ระบุ “0.1”
  3. กรณีสินค้าที่นำเข้าคลังทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 และสินค้าที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ให้ระบุ “0.2”

enter image description here

enter image description here

enter image description here

การระบุ EXEMPT

การระบุ EXEMPT กรณีของที่นำเข้าคลังทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 รวมทั้งของที่โอนย้ายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี

enter image description here