คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (6 งาน 65 กระบวนงาน)

1. งานจดทะเบียน

2. งานชำระภาษี

3. งานคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี

4. งานการควบคุมการชำระภาษี

5. งานการทำบัญชี และงบเดือน

6. งานใบอนุญาตขาย ผลิต นำเข้า/ส่งออก

หมายเหตุ:- คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ( ภาพรวมกระบวนงานตามประเภทสินค้า )

ที่มา :กรมสรรพสามิต .
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 มีนาคม 2563