สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  1. กรณีสินค้านำเข้า ให้ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี (เฉพาะสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายศุลกากร)
  2. กรณีสินค้าส่งออก ให้ได้รับสิทธิการยกเว้น การคืนภาษี และการลดอัตราภาษี
  3. กรณีสินค้าทีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีและยกเว้น
  4. กรณีสินค้าที่บริจาคเป็นสาธารณะกุศลหรือสาธารณประโยขน์ฝ่ายส่วนราชการและองค์กรของรัฐ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
  5. สินค้าสิทธิประโยชน์พิเศษให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ได้แก่ สินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ ตามข้อตกลงหรือความสัมพันธ์กัน ระหว่างประเทศ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมในอากาศยาน หรือในเรือ ที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ที่พนักงานศุลกากรได้ปล่อย ให้ไปต่างประเทศแล้ว
  6. การยกเว้นภาษีบริการที่บริจาครายรับ (ให้แก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศล โดยผ่านส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศล เพื่อเป็นการสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการ หรือโดยผ่านองค์การสาธารณกุศล)
  7. สินค้านำเข้าการคืนภาษีสรรพสามิต (หากส่งกลับออกไปให้คืนภาษีหรือถ้าพิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายว่าได้ผลิต ด้วยสินค้าที่นำเข้าซึ่งได้เสียภาษีแล้ว)
  8. การคืนภาษีสรรพสามิต กรณีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย