หน้าที่ของผู้เสียภาษีสรรพสามิต


1. การจดทะเบียนสรรพสามิต

2. การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ

3. การยื่นแบบและชำระค่าภาษีสรรพสามิต

4. การจำหน่ายสินค้าสรรพสามิต

5. การจัดทำบัญชีหลักฐาน