ประกาศกรมสรรพสามิต แยกตามประเภทสินค้าและบริการ

ประกาศกรมสรรพสามิตที่ออกตามความในกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศ/ระเบียบ/คำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทสินค้าและบริการ

1. สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

2. สินค้าเครื่องดื่ม

3. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. สินค้าแบตเตอรี่

5. สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

6. สินค้ารถยนต์

7. สินค้ารถจักรยานยนต์

8. สินค้าเรือ

9. สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

10. สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ

11. สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต

12. สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ

13. สินค้าสุรา

14. สินค้ายาสูบ

15. สินค้าไพ่

16. สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้น

17. กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

18. กิจการเสี่ยงโชค

19. กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

20. กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

ที่มา :กรมสรรพสามิต . วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 มีนาคม 2563