หมวดที่ 8 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับเขตปลอดอากร


ข้อ 72 ในประกาศนี้

“เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากร
ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
“ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้จัดตั้ง เขตปลอดอากร โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจาก อธิบดีให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 73 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือนำของออกจากเขตปลอดอากรโดยบุคคลอื่น

ข้อ 73 การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือนำของออกจากเขตปลอดอากรโดยบุคคลอื่น ที่มิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

 1. ผู้นำของเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรต้องได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องแจ้งการอนุญาตให้พนักงานศุลกากรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรทราบตามรูปแบบที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ดังนี้
  • 2.1. ชื่อของผู้ประกอบการที่ตนอนุญาตให้นำของเข้าไปเก็บรักษา หรือนำของออก หรือดำเนินการใด ๆ ในสถานประกอบกิจการของตน
  • 2.2. สินค้าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรอนุญาตให้บุคคลอื่น นำของเข้าไปเก็บรักษา หรือนำออก หรือดำเนินการใด ๆ ในสถานประกอบกิจการของตน
  • 2.3. ช่วงระยะเวลาหรือวันที่ที่อนุญาตให้นำของเข้าไปเก็บรักษา หรือนำของออก หรือดำเนินการใด ๆ ในสถานประกอบกิจการของตน
 3. การอนุญาตให้บุคคลอื่นนำของเข้าไปเขตปลอดอากรหรือนำของออกจากเขตปลอดอากรของตน ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรยินยอมผูกพันตนเข้ารับผิดชอบในค่าอากร และภาษีตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี) หรือค่าเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ตนอนุญาตเสมือนดำเนินการด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 74 ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

 1. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรที่เป็นของยกเว้นอากรขาเข้า
  • 1.1. ให้ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ด่านศุลกากร หรือสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึง
  • 1.2. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและได้ตรวจปล่อยออกจากด่านศุลกากร หรือสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรที่นำเข้าแล้ว ให้ถือว่า ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากร ได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 2. ของที่จะทำการปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อทำการขนย้ายไปยังด่านศุลกากร หรือสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยกเว้นภาษีอากรขาออกแก่ของ ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการนำของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไปในเขตปลอดอากรและได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมที่นำเข้า
  • 2.1. ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ด่านศุลกากร หรือสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรสุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขนหรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  • 2.2. ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรไปยังด่านศุลกากร หรือสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรที่จะทำการส่งของออก

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 75 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 75 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำของที่อยู่ภายในราชอาณาจักรซึ่งจะได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนำเข้าไปในเขตปลอดอากร

 1. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร
  • 1.1. ให้ผู้นำของซึ่งได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและจะนำของดังกล่าวเข้าไปในเขตปลอดอากร
   • 1.1.1. จัดทำข้อมูลการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด โดยถือสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในวันที่จัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร
   • 1.1.2. ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของดังกล่าวเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยให้ถือเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในขณะที่นำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร
  • 1.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง
   • 1.2.1 ถ้าพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล ให้ผู้ส่งของซึ่งได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และจะนำของดังกล่าวเข้าไปในเขตปลอดอากรทำการแก้ไขข้อมูล และส่งข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
   • 1.2.2 ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนสิบสี่หลัก
   • 1.2.3 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ส่งข้อมูลในสถานะพร้อมตรวจปล่อย โดยถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าต่อกรมศุลกากรแล้ว
 2. การตรวจสอบของพนักงานศุลกากรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากร
  • 2.1. ให้ผู้ประสงค์จะนำของเข้าไปในเขตปลอดอากรขนย้ายของไปยังเขตปลอดอากรดังกล่าว
  • 2.2. ในการขนของผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะแสดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรที่กำกับของนั้น พร้อมเอกสารใบส่งสินค้าให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ในขณะนำของผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากรนั้น
 3. การตรวจสอบของที่จะนำผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากร พนักงานศุลกากรอาจตรวจสอบของขาออกที่นำผ่านเข้าในเขตปลอดอากรเป็นครั้งคราว
 4. กรณีของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรไม่ครบตามจำนวนในใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร ให้ผู้ส่งของออกดำเนินการ ดังนี้
  • 4.1. กรณีของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรจำนวนไม่ตรงตามที่ระบุในใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร ให้ผู้ยื่นใบขนสินค้าส่งข้อมูลผ่านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) แก้ไขข้อมูลรายการสินค้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยืนยันปริมาณหรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด
  • 4.2. การแก้ไขข้อมูลรายการสินค้าภายหลังวันที่สิบของเดือนถัดไป ให้ผู้ยื่นใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร จัดทำคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อหน่วยงานศุลกากร ที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรนั้นพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
 5. กรณีขอตรวจรับสินค้ากลับคืน หรือการยกเลิกการส่งออก
  • 5.1. กรณีตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน เนื่องจากไม่ได้ใช้ในการผลิตสินค้า
   • 5.1.1. ให้ผู้ส่งของซึ่งได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและได้นำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว จัดทำคำร้องเพื่อแจ้งรายการของสินค้าที่ต้องการตรวจรับกลับคืนจากเขตปลอดอากร และยืนยันปริมาณหรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกไปในเขตปลอดอากรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรนั้นเพื่อพิจารณาอนุญาต
   • 5.1.2. เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบว่ามีการแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกแล้ว ให้พิจารณาอนุญาตให้รับสินค้ากลับคืนได้ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิด
  • 5.2. กรณียกเลิกการส่งออกและขอตรวจรับสินค้ากลับคืนทั้งหมด
   • 5.2.1. ให้ผู้ส่งของซึ่งได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ละได้นำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้ว จัดทำคำร้องเพื่อยกเลิกการส่งออกและขอตรวจรับสินค้ากลับคืน ยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรเพื่อพิจารณาอนุญาต
   • 5.2.2. ให้พนักงานศุลกากรบันทึกข้อมูลการยกเลิกเลขที่ใบขนสินค้าฉบับนั้น ออกจากระบบก่อนอนุญาตให้ตรวจรับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิด
 6. การจัดทำรายงานการนำของเข้าในเขตปลอดอากร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่ประกอบการพาณิชยกรรม จัดทำข้อมูลรายงานยืนยันการโอนย้ายของเข้าออก เขตปลอดอากร (Confirmation of goods report) ส่งกรมศุลกากร ดังนี้
  • 6.1. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรม จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำของเข้า การนำของออก การโอนย้ายของของเขตปลอดอากรตามที่กรมศุลกากรกำหนด เช่น เลขที่ใบขนสินค้า รหัสสถิติ พิกัดอัตราศุลกากร ลำดับรายการ ปริมาณของ น้ำหนักและหน่วยนับ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
  • 6.2. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูล ตามข้อ (6.1) ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรมในเขตปลอดอากรของตนเองและจัดส่งให้กรมศุลกากรภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
 7. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการตัดบัญชีเพื่อรับบรรทุกของที่ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยอัตโนมัติ

ส่วนที่ 4 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 76 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 76 การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักร หรือเพื่อโอนไปยังเขตปลอดอากรอื่น หรือโอนไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้ามาตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นต้น

 1. ให้ผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรเป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร
  • 1.1. การสำแดงราคา และฐานราคาในการคำนวณค่าภาษีอากร สำหรับใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร
  • 1.2. การคำนวณค่าภาษีอากรตามใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร ให้ถือตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
  • 1.3. ให้นำวิธีการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรมาใช้ ในการกำหนดราคาศุลการสำหรับของที่นำออกจากเขตปลอดอากร
  • 1.4. กรณีที่ของที่นำออกจากเขตปลอดอากร เพื่อชำระภาษีอากรมีส่วนผสมของ ของในประเทศที่ได้นำเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนอากร
   • 1.4.1. ให้นำราคาของของในประเทศที่ผสมอยู่นั้นตามที่สำแดงไว้ในคำร้องขอนำเข้าในเขตปลอดอากรมาหักออกจากราคาของทั้งหมด และใช้ราคาที่ได้หักราคาของในประเทศ แล้วมาคำนวณเฉพาะอากรศุลกากร
   • 1.4.2. ในการคำนวณค่าภาษีตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายอื่นนั้น ๆ กำหนดไว้ และให้ใช้ราคาศุลกากรสำหรับการนำเข้าที่ไม่ได้หักทอนเป็นฐานในการคำนวณ
 2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง
  • 2.1. ถ้าพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไป ให้ผู้ส่งข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  • 2.2. ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนสิบสี่หลัก ในสถานะพร้อมตรวจปล่อย
  • 2.3. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ส่งข้อมูล โดยถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าถูกต้องต่อกรมศุลกากร
 3. การตรวจของตามใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรให้ดำเนินการก่อนการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
  • 3.1. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการแจ้งกลับให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทราบ เพื่อมาติดต่อรับพนักงานศุลกากรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรนั้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบพิกัด ราคา และของ
  • 3.2. การตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร และให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากรโดยอนุโลม
   • 3.2.1. ให้ใช้พิกัดอัตราศุลกากรของของในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะปล่อยไปในสภาพเดิมที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือในสภาพอื่น
   • 3.2.2. ให้ใช้ราคาศุลกากรตามสภาพแห่งของในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากร
   • 3.2.3. กรณีของที่นำออกจากเขตปลอดอากรนั้นได้มีการนำไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด โดยมีของที่อยู่ในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนอากรรวมอยู่ด้วย ไม่ต้องนำราคาของของเช่นว่านั้นมารวมเป็นราคาในการคำนวณอากร
   • 3.2.4. ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ถ้ามี) ที่ใช้อยู่ในวันที่นำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
  • 3.3. เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จพนักงานศุลกากรจะทำการบันทึก การตรวจพร้อมวันที่ที่ทำการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และถือเป็นการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรในเวลาที่ตรวจปล่อยของตามใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรออกจากเขตปลอดอากร
 4. ให้นำของที่ตรวจสอบแล้วออกจากเขตปลอดอากรนั้นได้

ข้อ 77 การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภค

ข้อ 77 การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภค หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งเขตปลอดอากรหรือการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากร

 1. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรหรือผู้นำของออกจากเขตปลอดอากร เป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชำระภาษีอากรจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
 2. จัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อขอชำระภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วน
 3. การตรวจสอบของให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
 4. เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จ พนักงานศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจ พร้อมวันที่ที่ทำการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 5. ให้นำของที่ตรวจสอบแล้วไปบริโภคหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ๆ ได้