หมวดที่ 6 การยื่นรายงานการนำของออก


ข้อ 59 ให้ผู้รับผิดชอบในการขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ทำการรายงานการนำของออกไปนอกราชอาณาจักร

ส่วนที่ 1 การรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือ

ข้อ 60 ให้ตัวแทนเรือดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรือออก

ข้อ 60 ให้ตัวแทนเรือดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรือออก การอนุญาตพิเศษให้ขนสินค้าขาออกบรรทุกลงในเรือ การยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีเรือแวะบรรทุกสินค้าขาออกหลายท่า ดังต่อไปนี้

 1. การรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อ ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด (ebXML/ XML Format) เสมือนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษและถือว่าเป็นการยื่นรายงานเรือออกทางอิเล็กทรอนิกส์และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือ โดยให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดและเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ระบบ NSW จะทำหน้าที่กระจายข้อมูลให้ทั้งสี่หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่าท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกันได้ ดังนี้
 2. การรายงานเรือออก
  • 2.1. ก่อนขนสินค้าขาออกบรรทุกลงเรือหรือก่อนเรือออก ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือจัดทำข้อมูลการรายงานเรือออกไปนอกราชอาณาจักรและการขออนุญาตพิเศษในการขนสินค้าลงเรือ (Vessel Schedule : VSED) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ายี่สิบสี่ชั่วโมง ผ่านระบบ NSW เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  • 2.2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ / อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่พบข้อผิดพลาด ข้อมูลต้องถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดทุกรายการ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจึงถือว่า Accept และจะกำหนดเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) ให้อัตโนมัติ โดยยานพาหนะหนึ่งลำต่อหนึ่งเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) และแจ้งเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) กลับไปยังผู้รายงานยานพาหนะออกหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ในคราวเดียว ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลรายงานเรือออก ถือเป็นการออกใบปล่อยเรือและจะแจ้งกลับเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number : RCN) ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือทราบ ถือเป็นการอนุญาตพิเศษ ให้ขนสินค้าขาออกบรรทุกลงในเรือได้ และถือเป็นการลงรายงานเรือในสมุดรายงานเรือออกและยื่นใบสำแดงรายการเรือออกแล้ว
  • 2.3. ให้ผู้รายงานยานพาหนะออกหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือจัดทำข้อมูล วันเรือออกจริงและเวลาที่เรือออกจากเขตท่า (Actual Date, Actual Time) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยต้องส่งข้อมูลรายงานเรือออกจริงภายใต้ Reference Number เดิมเท่านั้น โดยแจ้งวันและเวลาที่เรือออกจากเขตท่าจริง (Actual Date Actual Time) ภายใต้เลขที่รับรายงานเรือออก ที่ได้รับตอนรายงานเรือออกครั้งแรก หากไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ด้วยข้อความ “VESSEL CLOSED / ACTUAL DATE ACCEPT”
  • 2.4. ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือชำระค่าธรรมเนียม ใบปล่อยเรือ และค่าธรรมเนียมประภาคาร
  • 2.5. การแก้ไข การยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออก
   • 2.5.1. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนถึงวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลการรายงานเรือออกจริง ให้ผู้รายงานยานพาหนะออกหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ ส่งข้อมูลแก้ไขเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด ถ้าเกินกำหนดเวลาตามวรรคแรกแต่ไม่เกินสองวันทำการนับแต่เรือออกจริง หรือข้อมูลมีการรายงานเรือออกจริงแล้ว ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลรายการนั้นอีก ทั้งนี้ ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด กรณีการแก้ไขข้อมูลการรายงานเรือออกจริงเกินกว่าสองวันทำการนับแต่เรือออกจริง ให้ผู้รายงานยานพาหนะออกหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก เพื่อพิจารณาอนุญาต และพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ ไป โดยพนักงานศุลกากรจะขยายเวลาการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รายงานยานพาหนะออกหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือทำการส่งข้อมูลแก้ไขรายงานเรือทางอิเล็กทรอนิกส์
   • 2.5.2. การยกเลิกรายงานพาหนะออก ให้ผู้รายงานยานพาหนะออกหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือทำการส่งข้อมูล Cancel Manifest Message เท่านั้น
 3. การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Ship Agent Operator Message) การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Ship Agent Operator Message) สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้รายงานยานพาหนะออกหรือผู้ขนส่งตู้สินค้าหรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) จัดทำข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้
  • 3.1. ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือหรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) ภายใต้ Ship Agent Operator จัดทำข้อมูล โดยแยกเป็นรายผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือหรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) โดยต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลการรายงานเรือออกจริง
  • 3.2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ตามรายการ ด้วยข้อความ ‘SHIP AGENT OPERATOR ACCEPT’ กลับไปที่รายการนั้น และหากรายการใดพบข้อผิดพลาดระบบจะตอบ Error Message ตามรายการกลับไป ในคราวเดียวกัน ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือหรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) ทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของของศุลกากร
 4. การส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของตู้สินค้า ส่งบัญชีตู้สินค้าโดยจัดทำข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้
  • 4.1. ให้ผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของตู้สินค้า หรือผู้รายงานยานพาหนะออกหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ ส่งข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลการรายงานเรือออกจริง
  • 4.2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ / อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ตามรายการ ด้วยข้อความ ‘CONTAINER LIST ACCEPT’ กลับไปที่รายการนั้น หากรายการใดพบข้อผิดพลาดระบบจะตอบ Error Message ตามรายการกลับไปในคราวเดียวกัน โดยให้ผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของตู้สินค้า หรือผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ ทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 5. การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือ เจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) ภายใต้ Ship Agent Operator จัดทำข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ภายใต้เลขที่รับรายงานเรือออก โดยแยกเป็นรายผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้
  • 5.1. ให้ผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือหรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) ภายใต้ Ship Agent Operator จัดทำข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) โดยแยกเป็นรายผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) ส่งบัญชีสินค้าทางเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลการรายงานเรือออกจริง ผ่านระบบ NSW ต่อหน่วยงานท่าส่งออก โดยจัดทำข้อมูลแยกเป็นรายผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo)
  • 5.2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ตามรายการ ด้วยข้อความ “MASTER SEA CARGO ACCEPT” กลับไปที่รายการนั้น หากรายการใดพบข้อผิดพลาดระบบจะตอบ Error Message ตามรายการกลับไปในคราวเดียวกัน โดยให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) ทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 6. การการแก้ไข / ยกเลิกข้อมูล
  • 6.1. การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือไม่เกินสองวันทำการนับแต่เรือออกจริง ให้หน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งออก พิจารณาอนุญาตโดยไม่พิจารณาความผิด
  • 6.2. การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือเกินสองวันทำการนับแต่เรือออกจริงให้หน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งออก พิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย และพิจารณาความผิดโดยปรับตามเกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง
  • 6.3. การแก้ไขข้อมูลบัญชีตู้สินค้า ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการแก้ไขข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ
  • 6.4. การยกเลิกข้อมูลบัญชีตู้สินค้า ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของตู้สินค้า ทำการส่งข้อมูล Cancel Manifest Message เท่านั้น
  • 6.5. การแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการแก้ไขข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ
  • 6.6. การยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ ให้ผู้รายงานยานพาหนะออก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของตู้สินค้า ทำการส่งข้อมูล Cancel Manifest Message เท่านั้น

ส่วนที่ 2 การรายงานอากาศยานออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน

ข้อ 61 ให้ตัวแทนอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานอากาศยานออก

ข้อ 61 ให้ตัวแทนอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานอากาศยานออก และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

 1. การรายงานอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักร
  • 1.1. ก่อนอากาศยานออก ให้ตัวแทนอากาศยานจัดทำข้อมูลการรายงานอากาศยานออก (Vessel Schedule : VSED) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  • 1.2. เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรรับข้อมูลรายงานอากาศยานออกแล้ว จะแจ้งกลับเลขที่รับรายงานอากาศยานออก (Receive Control Number) ให้ตัวแทนอากาศยานทราบ ถือเป็นการออกใบปล่อยอากาศยานออกเดินทางไปต่างประเทศได้
  • 1.3. ให้ตัวแทนอากาศยานชำระค่าธรรมเนียมใบปล่อยอากาศยาน
  • 1.4. เมื่ออากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรให้ตัวแทนอากาศยานจัดทำข้อมูล วันอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรจริงและเวลาที่อากาศยานออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร (Actual Date Actual Time) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  • 1.5. ภายในกำหนดยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่อากาศยานออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร ตัวแทนอากาศยานสามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมูล วันอากาศยานออกได้โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด
 2. ให้ตัวแทนอากาศยาน
  • 2.1. จัดทำข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน (Air Cargo Manifest : AMAN) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
  • 2.2. จัดทำข้อมูลใบตราส่งสินค้าสำหรับอากาศยาน (Air Waybill Manifest : ABIL) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
  • 2.3. แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรภายใต้เลขที่รับรายงานอากาศยานออก ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่อากาศยานออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรในราชอาณาจักร
 3. การสำแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Marks) ในข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน ถ้าข้อมูลเป็นรูปภาพให้บันทึกเป็น Picture แต่ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
 4. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง
  • 4.1. ถ้าพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล
  • 4.2. ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะนำข้อมูลเที่ยวบินของอากาศยาน วันอากาศยานออก ข้อมูลเลขที่ใบตราส่งตามบัญชีสินค้าสำหรับอากาศยานที่ได้ทำการยืนยันความถูกต้องแล้ว เพื่อใช้ในการประมวลผลการปิดบัญชีอากาศยานและ/หรือรับบรรทุกของขาออกต่อไป

ข้อ 62 การยื่นบัญชีรายชื่อผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สำหรับอากาศยานที่มีผู้โดยสาร

ข้อ 62 การยื่นบัญชีรายชื่อผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สำหรับอากาศยานที่มีผู้โดยสาร และ/หรือลูกเรือ นอกจากการรายงานอากาศยานออก ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ควบคุมอากาศยาน หรือตัวแทนอากาศยานดำเนินการ ดังนี้

 1. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Passenger Manifest) เป็นคู่ฉบับตามแบบที่กำหนดใน APPENDIX 2. PASSENGER MANIFEST, Annex 9 : Facilitation, International Standards and Recommended Practices ขององค์การการบินพลเรืองระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization : ICAO) ยื่นต่อสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรที่รับผิดชอบ ในเวลาเดียวกับที่รายงานอากาศยานออก พร้อมลงรายละเอียดและลายมือชื่อในสมุดรายงานผู้โดยสารขาออก (แบบที่ 491)
 2. การส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าซึ่งได้กระทำในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบข้อมูลตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) หลังจากผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว (Flight Closed) ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อผู้โดยสารโดยทางเอกสาร

ส่วนที่ 3 การรายงานยานพาหนะออกและการยื่นบัญชีสินค้าทางบก

ข้อ 63 การยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้า ต่อพนักงานศุลกากรเมื่อจะนำยานพาหนะผ่านด่านพรมแดนที่ส่งออก

ข้อ 63 ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ทำการขนย้ายสินค้าออกนอกราชอาณาจักรผ่านเขตแดนทางบก ยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้าต่อพนักงานศุลกากรเมื่อจะนำยานพาหนะผ่านด่านพรมแดนที่ส่งออกโดยไม่ต้องยื่นบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ. 3) อีก เพื่อใช้ในการประมวลผลการรับบรรทุกของขาออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป

ส่วนที่ 4 การรายงานยานพาหนะออกและการยื่นบัญชีสินค้าทางรถไฟ

ข้อ 64 สำหรับของที่ทำการขนส่งทางรถไฟ

ข้อ 64 ให้ผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือตัวแทน รายงานยานพาหนะที่ขนส่ง สินค้าผ่านพรมแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1. การรายงานยานพาหนะออกและบัญชีสินค้า ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนรถไฟออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง
 2. การจัดทำข้อมูลรายงานยานพาหนะออกสำเร็จให้ระบุวันส่งออกจริงเมื่อรถไฟได้ออกจากเขตด่านพรมแดน
 3. การขอแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับรถไฟภายหลังสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันที่ส่งออกจริง ตาม (2) ให้จัดทำคำร้องขอแก้ไขยื่นต่อหน่วยงานควบคุมทางศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก เพื่อพิจารณา อนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ ไป แล้วให้พนักงานศุลกากรทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับรถไฟ ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป ให้นำเรื่องการรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาใช้บังคับ กับการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

ข้อ 64 แก้ไขตาม ประกาศกรมศุลกากร ที่ 73/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4)

ส่วนที่ 5 การรายงานของออกและการยื่นบัญชีสินค้าทางไปรษณีย์

ข้อ 65 สำหรับของที่ทำการขนส่งทางไปรษณีย์

ข้อ 65 เมื่อที่ทำการไปรษณีย์ได้รับฝากส่งเรียบร้อยแล้ว และพนักงานศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการรับบรรทุกของขาออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป

ส่วนที่ 6 การรายงานของออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับของที่ขนส่งทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า

ข้อ 66 สำหรับของที่ทำการขนส่งทางท่อส่งหรือสายส่งไฟฟ้า

 1. ให้ผู้ส่งของออกจัดทำข้อมูลบัญชีสินค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
 2. การยื่นใบขนสินค้าขาออกอย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
  • 2.1. บัญชีราคาสินค้า (invoice)
  • 2.2. เอกสารจำเป็นอื่น ๆ เช่น ข้อมูลยืนยันปริมาณและมูลค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
 3. ให้ผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า หรือเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองสินค้าที่ขนส่งทางทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า จัดทำข้อมูลยื่นรายงานการส่งออกและบัญชีสินค้าสำหรับของ ที่ขนส่งทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร