บทนำ

จากประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/25661 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลดประกาศ) จึงขอสรุปประกาศดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการใช้ในการสืบค้นข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น และปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ กรมศุลกากรจึงได้ปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นทางเลือกในการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“อิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“ข้อความ” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“ผู้ส่งข้อมูล” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“ผู้รับข้อมูล” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“บุคคลที่เป็นสื่อกลาง” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“เจ้าของลายมือชื่อ” ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
“วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความรวมทั้งและใช้ตลอดถึง การดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรบังคับให้ จัดทำ ยื่น ส่ง รับ เก็บรักษา การอนุญาต การชำระเงิน หรือดำเนินการอื่นใด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน.
“การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ผู้ส่งข้อมูลส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้รับข้อมูล.
“กระบวนการทางศุลกากร” หมายความว่า การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรให้ครบถ้วน และการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยง กับธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ