หมวดที่ 10 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 29

หมวดที่ 10 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ข้อ 84 ผู้นำของเข้าที่ประสงค์จะยื่นแสดงความจำนงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากร ตามมาตรา 29

ข้อ 84 ผู้นำของเข้าที่ประสงค์จะยื่นแสดงความจำนงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากร ตามมาตรา 29 จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และต้องยื่นแสดงความจำนงขออนุมัติหลักการ ต่อสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เมื่อได้รับการอนุมัติหลักการแล้ว จะได้รับเลขรหัสผู้นำของเข้าและเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ ให้นำเฉพาะเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ไปสำแดงในการปฏิบัติพิธีการ

ข้อ 85 ก่อนผ่านพิธีการศุลกากรหรือส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก

ข้อ 85 ก่อนผ่านพิธีการศุลกากรหรือส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ให้ผู้นำของเข้ายื่นบัญชีวัตถุดิบและสูตรการผลิต (ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณคืนอากรตามมาตรา 29 ตามแบบแสดงสูตรการผลิต และข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ศุลกากรกำหนด ยื่นต่อสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อได้รับเลขที่สูตรการผลิตแล้วให้นำไปสำแดงในการส่งออก

ข้อ 86 ก่อนผ่านพิธีการศุลกากรหรือส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก

ข้อ 86 ก่อนผ่านพิธีการศุลกากรหรือส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ให้ผู้ส่งของออกที่ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์และมีการโอนสิทธิ์การขอคืนอากรให้ผู้นำของเข้าใช้ข้อมูลการส่งออก สำหรับตัดบัญชีวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 จัดทำตารางโอนสิทธิ์ โดยสำแดงข้อมูลของผู้โอนสิทธิ์ (ผู้ส่งของออก) และข้อมูลของผู้รับโอนสิทธิ์ (ผู้นำของเข้า) ในแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์ และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ศุลกากรกำหนด ยื่นต่อสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อได้รับเลขที่ตารางโอนสิทธิ์แล้วให้ไปสำแดงในการส่งออก (กรณีผู้ส่งของออกไม่ใช่ผู้นำของเข้า)

ข้อ 87 การนำของเข้าจากต่างประเทศ ให้ผู้นำของเข้าที่ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29

ข้อ 87 การนำของเข้าจากต่างประเทศ ให้ผู้นำของเข้าที่ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29 จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดย

 1. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration Detail) ในช่องการใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น และให้ระบุเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในช่อง Import Tax Incentives ID
 2. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration Detail) ช่องการใช้สิทธิพิเศษ (Privilege Code) ช่องอัตราอากรลดหย่อน (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) ช่องค่าอากร (Duty Amount) ให้ปฏิบัติ ดังนี้
  • 2.1. กรณีชำระอากร ให้ระบุสิทธิ์ที่มีขณะนำเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และต้องคำนวณค่าภาษีอากรตามปกติ
  • 2.2. กรณีวางประกันตามมาตรา 30 สำหรับผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป ให้ระบุ Privilege Code = 226 และสำหรับผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละห้า ให้ระบุ Privilege Code = 227 ตามอัตราปกติเท่านั้น และการชำระอากรตรวจสอบกับหลักการตามมาตรา 29 เช่น
   • (ก) ชำระอากรเต็มจำนวน
   • (ข) ลดเหลือกึ่งหนึ่งจากอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ให้บันทึก Exemption Rate = 50
   • (ค) ลดลงเหลือร้อยละห้าจากอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ให้บันทึก Exemption Rate = 5

การวางประกันตามมาตรา 30 สำหรับของนำเข้าตามมาตรา 29 ให้บันทึกการวางประกัน โดยระบุเหตุผลการวางประกันในช่อง Deposit Reason Code (D09) ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit) ระบุจำนวนเงินวางประกันในช่อง Deposit Amount ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Duty) และที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit) โดย อากรศุลกากรให้ยกยอดมาจากอากรศุลกากรที่ตรวจสอบกับหลักการ มาวางประกัน ภาษีรรพสามิตและค่าภาษีอากรอื่น ๆ ต้องวางประกันเต็มจำนวน ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำระเต็มไม่สามารถวางประกันได้ สำหรับการวางประกันให้ปัดเศษของสตางค์ (ทศนิยมหลักที่สาม) ตามหลักสากล

ข้อ 88 การส่งของออกไปต่างประเทศ

ข้อ 88 การส่งของออกไปต่างประเทศ ให้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดย

 1. ระบุเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ที่ส่วนควบคุม (Control) ในช่อง Export Tax Incentives ID
 2. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ในช่อง การใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น
 3. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration etail) ช่องการใช้สิทธิพิเศษ (Privilege Tariff) ช่องอัตราอากรขาออก (Export Tariff) ช่องพิกัดศุลกากร (Tariff Code) ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวิธีการสำแดงใบขนสินค้าขาออก
 4. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ให้ระบุสูตรการผลิตที่ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ในช่อง เลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิตในช่องเวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) กรณีเป็นสูตรการผลิตจากระบบ e-Formular ให้ใส่ “555” หรือ “999” และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิตในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Model Company Tax Number)
 5. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ให้ระบุเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ในช่องเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ (29 Transfer Number)

ข้อ 89 การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

ข้อ 89 การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ให้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ดังนี้

 1. ผู้ส่งของออก ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่า ดังนี้
  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • กรณีมีสูตรการผลิต ให้ระบุสูตรการผลิตที่ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ในช่อง เลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิตในช่องเวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) กรณีเป็นสูตรการผลิตจากระบบ e-Formular ให้ใส่ “555” หรือ “999” และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิตในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Model Company Tax Number)
 2. ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A) ให้ระบุค่า ดังนี้
  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก
  • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก
   ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน ที่นำของออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ การใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 3. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ให้ระบุเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ในช่องเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ (29 Transfer Number)

ข้อ 90 การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน

ข้อ 90 การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดย

 1. ผู้ส่งของออก ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่า ดังนี้ - ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า - ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า - ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์การคืนอากร ตามมาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า - ระบุ การใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  - ให้ระบุสูตรการผลิตที่ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ในช่อง เลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิตในช่องเวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) กรณีเป็นสูตรการผลิตจากระบบ e-Formular ให้ใส่ “555” หรือ “999” และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิตในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Model Company Tax Number) - ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน ที่นำของเข้าที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 2. ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A) ให้ระบุค่า ดังนี้
  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 3. ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ให้ระบุเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ในช่องเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ (29 Transfer Number)

ข้อ 91 การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29

ข้อ 91 การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 ให้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดย ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้า โอนย้ายออกจากเขตปลอดอากร (C) ให้ระบุค่า ดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร ที่นำของออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ การใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

ข้อ 92 การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิเขตปลอดอากร

ข้อ 92 การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิเขตปลอดอากร ให้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดย ผู้ส่งของออก ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (D) ให้ระบุค่า ดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ การใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ให้ระบุสูตรการผลิตที่ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ในช่อง เลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิตในช่องเวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) กรณีเป็นสูตรการผลิตจากระบบ e-Formular ให้ใส่ “555” หรือ “999” และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิตในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Model Company Tax Number)
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ ในเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

ข้อ 93 การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี

ข้อ 93 การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี ให้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดย ผู้ส่งของออก ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตประกอบการเสรี (D) ให้ระบุค่า ดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์การคืนอากร ตามมาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ การใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ให้ระบุสูตรการผลิตที่ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ในช่อง เลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิตในช่องเวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) กรณีเป็นสูตรการผลิตจากระบบ e-Formular ให้ใส่ “555” หรือ “999” และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิตในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Model Company Tax Number)
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า